Tradycje wczasowe Mi?dzyzdrojów si?gaj? 1830 roku, kiedy to radca sanitarny dr Oswald z Berlina rozs?awi? w swoich publikacjach walory lecznicze nadmorskiej miejscowo?ci Misdroy.

Pierwsze zapisy kronikarskie spotykamy w XV-wiecznym akcie darowizny ksi?cia Bogus?awa I, na rzecz prepozytury katedralnej w Kamieniu Pomorskim, gdzie jest mowa o miejscowo?ci Misdroige i Misdroie. Wcze?niejsze ?ród?a podaj? informacje o dwóch osadach Campenz (K?pie?ce) i ?elazo (?elazo).

W po?owie XIII wieku w centrum dzisiejszych Mi?dzyzdrojów (u zbiegu ulic Krótkiej i Gryfa Pomorskiego) powsta?a karczma, która obs?ugiwa?a g?ówny trakt handlowy wzd?u? wybrze?a morza. Karczma ta pe?ni?a wa?n? funkcj? handlow?. Zaopatrywa?a podró?nych w ?ywno??, s?u?y?a jako miejsce zebra? mieszka?ców osady, by?a sal? s?dow?, a tak?e miejscem spotka? z urz?dnikami ksi?cia. Tutaj te? by?y dostarczane daniny. Mieszka?cy trudnili si? rolnictwem, hodowl? trzody, byd?a, rybo?ówstwem i my?listwem.

trzydziestoletnia wyniszczy?a ca?e Pomorze, ucierpia?y te? Mi?dzyzdroje. Wyspa znalaz?a si? pod panowaniem szwedzkim. W roku 1715 zaj??y wojska pruskie, a pokój "sztokholmski" usankcjonowa? panowaniem Prus nad Pomorzem. W ci?gu XVII wieku ludno?? osady Misdroy powi?kszy?a si? o by?ych ?o?nierzy, którzy otrzymali tu dzia?ki. W tym te? czasie karczm? przeniesiona do Lubiewa, w zwi?zku z usypaniem grobli przez mokrad?a.

W XVIII wieku Anglicy odkryli i rozs?awili w?a?ciwo?ci lecznicze morskich k?pieli. Odpoczynek nad morzem stawa? si? w Europie coraz bardziej powszechny. Moda na odpoczynek nad morzem na Pomorzu si?ga pocz?tków XVII wieku. W okresie tym pierwsi letnicy dotarli te? do Mi?dzyzdrojów. W 1832 roku po przeprowadzeniu parcelacji biedna wioska szybko przekszta?ci?a si? w coraz modniejsz? miejscowo?? letniskow?.

miedzyzdroje

Uruchomienie zak?adu przyrodoleczniczego nada?o Mi?dzyzdrojom rang? uzdrowiska morskiego. Pocz?wszy od 1897 roku szereg pensjonatów by?o czynnych przez ca?y rok. W 1902 roku do Mi?dzyzdrojów dotar?a kolej, która u?atwi?a dojazd letników nad morze ze Szczecina i Berlina. W 1913 roku oddano u?ytkowania sie? wodoci?gow? oraz kanalizacj? miejsk?. Miejscowo?? posiada?a tez w?asna elektrowni?. Dnia 1 lipca 1895 roku oddano do u?ytku letników 300 metrowe molo spacerowe. Kurort posiada? wi?c nie tylko pi?kna zabudow? wczasow?, ale i nowoczesne urz?dzenia techniczne co znacznie polepsza?o warunki wypoczynku. Pocz?wszy od 1895 roku ukazywa?a si? lokalna gazeta, która zamieszcza?a oferty wczasowych kwater, jak te? publikowa?a imienn? list? go?ci letnich.

Go?ci przybywa?o z ka?dym sezonem letnim. W 1913 roku by?a rekordowa liczba ponad 20 tys. Letników. ?ycie towarzyskie skupia?o si? w Domu zdrojowym, gdzie obowi?zywa?y stroje wieczorowe. Damy w jasnych strojach bez kapeluszy. Panowie w ciemnych garniturach i bia?ych r?kawiczkach. Orkiestra zdrojowa koncertowa?a codziennie, a przy dobrej pogodzie na promenadzie w muszli koncertowej.

Pomost mola s?u?y? w okresie letnim jako przysta? ?odzi spacerowych oraz statków pasa?erskich utrzymuj?cych sta?? komunikacj? ze ?winouj?ciem. Drugi port wodny znajdowa? si? w pobliskim Zalesiu, gdzie dobija?y statki z letnikami ze Szczecina. Odbywa?y si? ró?norodne imprezy, jak wy?cigi konne, pokazy sztucznych ogni itp. W 1935 roku kurort obchodzi? uroczysto?ci 100-letniej tradycji k?pieliska morskiego.

Fragment tekstu z informatora turystycznego